Bemötande av påståenden från Sorundanet

Debatt

I en debattartikel (NP 15/4) påstår Sorundanets att jag raljerar med deras namn. Vidare gör man tre påstående och ställer slutligen en fråga om vad FP anser om demokrati. Mitt svar är som följer:

1. Per Ranch påstår att man valt namnet Sorundanet Nynäshamns kommunparti för att man vill ha en positiv utveckling av Nynäshamns kommun. Detta tycker jag rimmar illa med att man vill splittra kommunen.

2. Jag, som flyttade in med min familj 1979, kan konstatera att efter det har följande större investeringar gjorts i Sorunda:
- utbyggnad av Sunnerbo pensionärshem
- utbyggnad av Sunnerbyskolan
- ny idrottshall
- Gång- och cykelväg från Slättkärsvägen till idrottshallen
- konstgräsplan
De två senaste investeringarna har gjort med medverkan av Folkpartiet i Nynäshamn.

3. Konstruktiv dialog har i allra högsta grad förts när det gäller VA-planen. VA-strategin gick på remiss till samtliga partier representerade i kommunfullmäktige. Informationsmöte öppna för allmänheten har genomförts liksom för berörda fastighetsägare.
Försäljningen av delar av bostadsbolagets fastighetsbestånd har processats av bolagets ledning och styrelse. I styrelsen finns förtroendevalda representanter för fyra partier. Så fort förhandlingar var klara mellan bostadsbolaget och köparen vände bolagets styrelse sig till kommunstyrelsen, som beredde ärendet inför fullmäktige. När sex av fullmäktiges nio partier med stor majoritet beslöt i enlighet med bostadsbolagets önskan får man nog anse att beslut fattats i demokratisk ordning.

Sorundanet efterlyser vår uppfattning om demokrati. Låt mig på det här begränsade utrymmet peka på några saker:
Viktigt i en demokrati är att alla ska ha möjlighet att utan risk för repressalier framföra sina synpunkter. En annan viktig faktor i en demokrati är att ta hänsyn till minoriteter. Detta är inte detsamma som att gå nejsägare till mötes.

Bo Persson(FP), kandidat till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige