En likvärdig skola kräver statlig styrning

DebattSkola och förskola

Reformerna har duggat tätt på skolans område; – allt i avsikt att förbättra svensk skola i grunden. Men en viktig reform återstår att få till stånd – ett nytt modernt, statligt huvudmannaskap för skolan.

Alla barn har rätt till en likvärdig skola. Med jämna mellanrum får vi dock bevis på att verkligheten inte ser ut så. Läraren är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för goda kunskapsresultat. Ändå framkom det så sent som i förra veckan att ett flertal kommuner inte ens har sökt de statliga pengar som finns för karriärtjänster inom skolan. Läraryrket har blivit mindre attraktivt sedan kommunen tog över huvudmannaskapet för skolan. För ett mer attraktivt läraryrke behövs det statliga huvudmannaskapet som upphöjer lärarnas status.

Möjligheterna att lyckas i skolan ska inte bero på i vilken kommun man bor. Alla elever ska ha likvärdiga möjligheter att nå kunskapsmålen. För att uppnå likvärdighet krävs nationell finansiering, styrning och kontroll. Likvärdiga förutsättningar innebär inte lika mycket pengar till alla skolor, utan pengar efter behov. Men att det idag kan skilja så mycket som 50000 kronor per elev och år, beroende på vilken kommun eleven bor i, vittnar om att det snarare i vissa kommuner är den kommunala budgeten än elevens behov som utgör grunden för resurstilldelningen.

Varje dag som ett barn går till skolan med ont i magen och utan det stöd som de har rätt till är ett misslyckande. En likvärdig skola handlar om att alla elever får det stöd som de har rätt till. Med ett statligt huvudmannaskap blir ansvaret tydligt – en instans har ansvaret, inte 290.

Daniel Adborn
Kaisa Persson