En trafiksäkrare väg 225 – Trafikplatsen vid Porthus

DebattStad och miljöTrygghet och säkerhet

I mitten av mars skrev jag till Trafikverket Region Stockholm och Länsstyrelsen med ett antal förslag på en bättre trafiklösning vid Porthus i Sorunda.  Skrivelsen v ar en uppföljning av en tidigare skrivelse där jag fått avslag på mina förslag. Förslag som genom gående syftade till att minska olycksrisken vid denna trafikkorsning. Bl.a. föreslog jag att fordon på väg 225 skulle ha företräde och att hastighetsbegränsning skulle införas på väg 534 från Stora Vika.  Det är Länsstyrelsen som beslutar i ärendet. Denna har inhämtat yttrande från Trafikverket som avstyrker de förslag jag framfört.

Polismyndigheten i Nynäshamn har också fått tillfälle att yttra sig. I princip tillstyrker denna de förslag jag framfört. Så här skriver man:

”Vid en besiktning av korsningen kan man konstatera att om man kommer länsväg 225 och skall svänga höger mot Södertälje, måste man ut en bit i korsningen för att få överblick, detta på grund av en tujahäck som skymmer sikten mot länsväg 534. Dessutom c:a 150-200 meter från korsning med länsväg 225 är det en svacka och hastigheten är 70 km. Tillbuden till olyckor är många, men inte många trafikolyckor är rapporterade.

Förslag är att göra Länsväg 225 till huvudled, sänka hastigheten till 50 på länsväg 534 och att de då har skyldighet att lämna företräde, samt att klippa eller flytta tujahäcken.”

Så långt polismyndighetens yttrande. I princip överensstämmer polismyndighetens förslag med de som jag framfört i mina skrivelser till Länsstyrelsen. Men trots dessa tungt vägande skäl så avstyrker man en sådan trafiklösning.

Men samtidigt öppnar man en dörr för lösningar avseende trafikproblem efter 225:an.  I ett tillägg till yttrandet skriver man ” Trafikverket Region Stockholm tillsammans med Botkyrka och Nynäshamns kommuner har identifierat behov av att tillsammans utreda väg 225 från väg 73 till kommungränsen mot Södertälje. Arbetet bedrivs för närvarande inom ramen för en åtgärdsvalstudie där syftet är att identifiera brister och hitta möjliga åtgärder på kort och medellång sikt som bidrar till en bättre trafikmiljö. Korsningen väg 534/väg 225 ingår i studien som ännu inte är klar och Trafikverket Region Stockholm avvaktar därför resultatet av denna för eventuella åtgärder på både kort och lång sikt.”

När jag läser detta konstaterar jag att inga konkreta löften om åtgärder ges Men nu är det viktigt att inte minst Nynäshamns kommun utövar påtryckningar på Trafikverket för att få till stånd en bättre trafikmiljö efter väg 225 och en bättre korsning vid Porthus i Sorunda. Jag förväntar mig att den studie som pågår resulterar i konkreta förslag, men att också ekonomiska resurser ställs till förfogande för de åtgärder som är absolut nödvändiga.

Bernt Wåhleman (FP), kommunfullmäktigekandidat, Sorunda