En bättre omsorg i Nynäshamns kommun

DebattStöd och omsorg

”Medicinska framsteg och en bättre folkhälsa har skapat ett av vår tids viktigaste framsteg, den stigande medellivslängden”, så inleder folkpartiet avsnittet om äldreomsorg i förslaget till nytt partiprogram. Det innebär för de flesta av oss dessutom flera friska år. Detta bör i sin tur leda till en ny syn på åldrandet och en ökad förståelse för att också äldre människor har resurser och förmågor som kan vara en tillgång för samhället. Den ökande livslängden innebär utmaningar för att säkerställa en äldreomsorg av god kvalitet. I Nynäshamns kommun beräknas innevånare över 80 år att öka fram till 2022. Det innebär en utmaning avseende äldreomsorgen i vår kommun.

I en aktuell artikel uppmärksammar förra socialministern Gertrud Sigurdsson (DN 18/10) en viktig fråga som hör nära samman med i vilken utsträckning hänsyn skall tas till den äldre människans välbefinnande och egna önskningar avseende omsorg och boende. Många exempel har rapporterats i massmedia som visar att ett sådant hänsynstagande alltför ofta inte existerar. Av folkpartiets partiprogram kan man dra en slutsats: Den äldre människans önskemål avseende sitt boende måste i högre grad än vad som sker idag ha en avgörande betydelse vid besluten i kommunerna. Gjorda undersökningar visar att den äldre människan inte utan starka skäl väljer att lämna sitt hem och söka sig till ett äldreboende. Det behöver därför inte innebära några drastiskt ökade kostnader för kommunerna. Vi vill med utgångspunkt från folkpartiets förslag till partiprogram anföra några principiella synpunkter avseende framtidens äldreomsorg i Nynäshamns kommun:

  • Den bör självklart vara serviceinriktad och ha som uppgift att underlätta vardagen. Självbestämmande och valfrihet är lika viktig för en äldre människa som för den yngre. Hänsyn måste tas till att med åren kan förutsättningarna att fatta rätt val vara begränsat.
  • Äldreomsorgen är självklart en rättighet för alla som behöver den oavsett ekonomi. Oberoende av vem som är utförare av äldreomsorgen skall den vara skattefinansierad.
  • Den enskildes egna önskningar kan formuleras i ett ”Leva livet-kontrakt”, som ligger till grund för den dagliga omsorgen.
  • Någon form av trygghetsboende ska vara ett alternativ för äldre som önskar bo med personal till hands och ha möjlighet till gemensamma måltider.
  • Anhöriga som vårdar sina äldre anhöriga skall kunna ingå i omsorgsverksamheten och kunna påverka stödets utformning och även få vissa försäkringsförmåner.
  • Vid upphandling av tjänster inom äldreomsorgen bör man uppmuntra föreningar, ideella organisationer och sociala företag utan vinstintresse att delta i upphandlingen. Upphandlingen bör utformas på ett sådant sätt så att dessa aktörer har faktiska möjligheter att delta. Vänföreningar och liknande volontärverksamhet bör uppmuntras och ges goda förutsättningar att verka.

Till sist, även om en medborgarundersökning som genomförts i landets kommuner visar på brister i Nynäshamns kommuns äldreomsorg ger samtidigt egna brukarundersökningar en annan bild. Nynäshamns äldreomsorg har god kvalitet, trots detta finns det utrymme för förbättringar. Utgångspunkter för sådana förbättringar finns enligt vår mening i folkpartiets förslag till partiprogram.

Helena Göransson, kandidat till Nynäshamns kommunfullmäktige
Bernt Wåhleman, kandidat till Nynäshamns kommunfullmäktige