Fler boendeformer för äldre i Nynäshamn

DebattStöd och omsorg

Andelen 80 plussare ökar kraftigt både i vår kommun och i landet. Samtidigt blir många av oss friskare allt längre upp i åldrarna. Det innebär för många ett aktivt liv. En åldrande befolkning ställer samtidigt sjukvården och kommunerna inför nya utmaningar. En god äldreomsorg är en rättighet för alla som behöver den oavsett ekonomi och därför tillhör äldreomsorgen en av kommunens grundläggande och viktigaste åtaganden.

I en jämförelse mellan kommunerna i landet som gjorts av Socialstyrelsen och SKL är Nynäshamns kommun näst bäst i landet när det gäller personalkontinuitet inom hemtjänsten. En hög personalkontinuitet innebär att det är samma personer som besöker de äldre i hemmet. Hemtjänsten i Nynäshamn har i genomsnitt sju personer som kommer till den äldre under en 14-dagarsperiod. Det goda resultatet gäller såväl privata som kommunala utförare av hemtjänst. En anledning till detta är enligt socialförvaltningen att Nynäshamn tillämpar valfrihet inom hemtjänsten. De privata hemtjänstföretagens småskalighet innebär att företagen har färre medarbetare, vilket också innebär att samma personal i större utsträckning kommer hem till de äldre.
Utöver dessa besök av kommunens personal tillkommer ibland besök från hemsjukvården. Tidigare utfördes enklare medicinska uppgifter av kommunen på delegation från landstinget, vilket de nu återtagit. Vi i FP anser att landstinget måste ta sitt ansvar och minimera antal personal hos den äldre.

Förutom hemtjänst och sjukvård är boendefrågan av avgörande betydelse för ett bra liv för en äldre person.
I folkpartiets nya partiprogram heter det:
”Trygghetsboende skall vara ett alternativ för äldre som önskar bo med personal till hands och möjlighet att äta gemensamma måltider. Trygghetsboenden ska inte vara biståndsbedömda”.

I Nynäshamns kommun har en sådan boendeform börjat etableras vid Balder. Vid senaste socialnämndssammanträdet informerades om att en utredning skall genomföras för att utveckla denna form av boende. Folkpartiet stöder i hög grad en sådan boendeform i Nynäshamn
Men samtidigt anser vi att denna boendeform som är ett mellanting mellan att bo kvar hemma och boende på de äldreboende som finns i kommunens olika tätorter också skall etableras i Sorunda och Ösmo. Folkpartiet vill verka för att under kommande mandatperiod en planering för denna boendeform i kommunens olika tätorter kommer till stånd.

Folkpartiet anser dessutom att stödet till anhöriga som tar hand om sina nära anhöriga bör förbättras. En anhörig som ger stöd och hjälp till äldre skall självklart också kunna påverka stödets utformning och även få vissa försäkringsförmåner. Den civila sektorn i allmänhet skall få en större plats i omsorgen om äldre och avlastning till anhöriga. Avdragsrätten för hushållstjänster skapar ytterligare alternativ för äldre människor.

Bernt Wåhleman, kandidat till Nynäshamns kommunfullmäktige
Helena Göranssonkandidat till Nynäshamns kommunfullmäktige