Folkpartiet tar ansvar för folkhälsan i hela länet

DebattVård och hälsa

Vi är glada över Nynäshamns kommuns arbete för bättre hälsa hos alla sina invånare, och stolta över Folkpartiets del i denna folkhälsosatsning. Folkpartiets hälsofokus gäller hela länet: i landstinget är det vi som har ansvaret och driver på folkhälsoarbetet.

Stockholmarna och svenskarna mår allt bättre. De senaste åren har hälsan förbättrats hos i princip alla grupper i Stockholms län, om vi jämför Folkhälsorapporterna 2011, 2007 och tidigare. Däremot består den största utmaningen: den ojämlika ohälsan. För även om alla grupper har bättre siffror, har skillnaderna inte minskat. De med kortare utbildning, lägre inkomster och utländsk bakgrund mår oftare lite sämre.

Vårdvalet är en viktig faktor för att förändra detta. Tack vare valfriheten och det ökade utbudet har inte bara tillgängligheten till husläkarvård ökat rejält; också jämlikheten har förbättrats. Förr utnyttjade alltid de med högst utbildning och inkomster primärvården – med dess viktiga tidiga insatser – mest, fast de är friskast. Nu görs för första gången lika många och rentav fler husläkarbesök i s k utsatta områden.

Den förbättrade tillgängligheten genom vårdvalet märks förstås inte minst här i Nynäshamns kommun, som tydligt illustrerar hur husläkarvården stärkts i områden där tillgången till vård tidigare var begränsad. Och det inte bara i centralorten – primärvården har som bekant också återkommit till Sorunda.

På vårdcentralen har distriktssköterskan en nyckelroll, och vi har stärkt dessas roll med en särskild ersättning för deras förebyggande arbete. Vi har också sett en fantastisk ökning av fysisk aktivitet på recept, en niodubbling sedan 2008, 142 procent bara 2011-2012. Psykosociala insatser på vårdcentralerna, dvs psykolog- eller kuratorsbesök eller deltagande i samtalsgrupp, ökar också fenomenalt, + 151 procent 2007-2012. Både kroppen och själen behöver hälsofrämjande insatser, och tidig hjälp när man ser tecken på problem.

Äldre är vårdens vanligaste patienter, också i primärvården. Framöver ligger vårt huvudfokus på att även nå de unga i högre utsträckning. Att i tid hjälpa ungdomar som mår dåligt, fysiskt eller psykiskt, är verkligen förebyggande arbete av första rangen.

Inte bara primärvården utan hela hälso- och sjukvården ska arbeta hälsofrämjande. Det gäller akutsjukhusvården, och är viktigt för t ex stroke-, hjärt-kärl- och cancerpatienter. Det gäller också psykiatrin, vars patienter också ofta har sämre fysisk hälsa.

Hälsa är viktigt för alla men allra mest för de mest utsatta, de som lever i det som en legendarisk Folkpartiledare en gång kallade det glömda Sverige. Det handlar om personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, om hemlösa och missbrukare: en disparat grupp utan andra gemensamma drag än att vi måste bli bättre på att se dem, och hjälpa dem utifrån deras förutsättningar och oftare på deras villkor. Vi har stärkt uppsökande och specialiserade insatser, och det ska vi fortsätta göra.

Hälsa är viktigt för alla. Vi arbetar med folkhälsa, men sist och slutligen handlar det om vars och ens medvetenhet och möjlighet till ett hälsosamt liv. Den möjligheten vill vi ge fler. Vi ska inte komma med pekpinnar – utan med kunskap, verktyg och stöd när man behöver.

 

Birgitta Rydberg (FP)
Sjukvårdslandstingsråd

Anna Starbrink (FP)
Landstingsråd

Jessica Ericsson (FP)
Landstingsledamot, valkrets sydost (Huddinge, Haninge, Nynäshamn)

Bo Persson (FP)
Landstingspolitiker Nynäshamn