Liverapportering från Nynäshamns kommunfullmäktige i april

Nyheter

Kommunfullmäktigesammanträdet börjar klockan 19.00. Nicholas Nikander liverapporterar här på bloggen.

19.00 Mötet inleds med upprop.

19.02 Folkpartiet Nynäshamn företräds denna afton av Daniel Adborn, Kaisa Persson och Leif Stenquist.

20140409-190331.jpg

19.04 Kommunfullmäktige är idag 38 beslutande. De två avhoppade SD-stolarna står fortfarande tomma och Lena Dafgård från Sorundanet är inte på plats, inte heller någon ersättare.

19.06 Lena Dafgård från Sorundanet är nu på även hon på plats och. Nynäshamns kommunfullmäktige är precis som vanligt 39 ledamöter.

19.07 Interpellationsbehandlingarna börjar

19.08 Harry Bouveng och Agneta Tjärnhammar från Moderaterna Nynäshamn har inkommit med varsin interpellation som kommer att besvaras nästa sammanträde

19.09 En interpellation från Harry Bouveng, angående Nynäshamnsbostäder behandlas. Ingen diskussion då alla är nöjda med svaret

19.10 Nu en interpellation från Lena Dafgård och Sorundanet ställd till Daniel Adborn om centrumutveckling i Ösmo.

19.13 Daniel Adborn tackar för frågan och informerar om att stadskärneföreningens arbete beror på var företagarna som är med har sin verksamhet och inte är en fråga som ligger på kommunens bord.

19.15 Daniel Adborn fortsätter att berätta om vad kommunen gör för att öka attraktionskraften i kommunens centrum. I Nynäshamns genomförs just nu centrumlyftet och vi vill göra liknande satsningar i Ösmo och Spångbro.

19.17 Lena Dafgård fortsätter med frågor om varför centrumlyft i Ösmo inte har en tidsplan i dagsläget.

19.18 Daniel Adborn berättar att att kommunen just nu jobbar med att färdigställa centrumlyftet i Nynäshamn. När detta är klart kommer vi med glädje ta oss an även Ösmo centrum men kommunens budget är begränsad och vi kan inte göra allt samtidigt.

19.22 Interpellationen om centrumutvevkling är avklarad. Nu ytterligare en interpellation från Lena Dafgård och Sorundanet kring folkökning.

19.25 Lena Dafgård menar att kommunen inte uppnår sitt mål om befolkningsökning och indrar vad kommunen ska göra åt detta.

19.27 Anna Ljungdell från Socialdemokraterna Nynäshamn berättar att om man slår ut Nynäshamns befolkningstillväxt under de senaste fem året på ett genomsnitt så ligger den på 1% per år. Kommunens mål är att växa med 1-2% per år och målet uppnås alltså.

19.33 Efter ytterligare några meningsutbyten mellan Anna Ljungdell och Lena Dafgård så tar nu Kaisa Persson (FP) plats i talarstolen.

19.35 Kaisa Persson påpekar att de jämförelser som Sorundanet gör mellan Haninge och Botkyrka å ena sidan och Nynäshamn å den andra. Ska man jämföra så ska man göra det med likvärdiga kommuner.

19.36 Lena Daggård menar att det inte skiljer så mycket i avstånd mellan norra Sorunda och Stockholm om man jämför med Haninge och Botkyrka.

19.37 Lars Lindberg från Socialdemokraterna Nynäshamn påpekar att Sorundanet väljer att börja sin statistikräkning vid Ericssons och Musköbasens nedläggning.

19.40 Daniel Adborn ifrågasätter varför Sorundanet vill att kommunen ska sänka sina mål bara för att vi under vissa år inte når dem.

20140409-194200.jpg

19.43 Lena Dafgård vill att kommunen ska pröva nya strategier för att öka befolkningstillväxten. Daniel Adborn har tidigare förklarat att många kommuner med en tillväxt på mer än 1% får ”växtvärk” och att 1% är ett bra mål.

19.45 Interpellationsbehandlingarna avslutas och nu fortsätter kommunfullmäktige med revisionsberättelse och årsredovisning.

20140409-194718.jpg

19.50 Anna Ljungdell berättar om årsredovisningen. Bland annat har kommunens tredjeklassare näst bäst resultat på nationella proven i matte i hela Stockholms län, 17e bäst i hela Sverige. Folkpartiets fokus på skolan ger resultat

19.55 Harry Bouveng är nu uppe i talarstolen och är glad att kommunen nu visar ett överskott. Han är dock orolig över nämndernas ekonomiska resultat.

19.57 Bodil Toll från Moderaterna Nynäshamn undrar över måluppfyllelsen för avdelningen ”mark och exploatering” och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

20.00 Agneta Tjärnhammar, Moderaterna Nynäshamn, ställer en fråga kring huruvida socialnämnden och kommunstyrelsen fått felaktiga underlag.

20.03 Anna Ljungdell informerar om att det inte är fråga om felaktiga underlag utan att nämnderna ska utvärdera målen på annat sätt än kommunstyrelsen.

20.10 Kommunfullmäktige tar paus.

20140409-201839.jpg

20.20 Mötet återupptas och Daniel Adborn går upp och berättar om miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbete. Under 2013 gick nämnden från -20,7 till -2,7 miljoner kronor, ett förbättring med 18 miljoner kronor. Han ger förvaltningen mycket beröm för ett bra jobb och nämnden väntas nå positivt resultat under 2014.

20.26 Georgios Tsiouras från Moderaterna Nynäshamn ställer frågor kring barn- och utbildningsnämndens verksamhet.

20.27 Lena Dafgård från Sorundanet ställer några frågor kring bland annat barnbokslut och måluppfyllelse.

20.38 Daniel Adborn berättar att om svårigheterna i att mäta ”bättre service” i rena siffror, men att kommunen tar fram indikatorer för att mäta dessa så gott det går, eftersom det är viktiga mål att ha.

20.42 Liselott Vahermägi berättar om barn- och utbildningsnämndens arbete. Bland annat går studieresultaten uppåt i flera ämnen och i flera årskurser.

20.49 Miriam Malm från Vänsterpartiet Nynäshamn pratar även hon om barnbokslutet.

20.54 Daniel Adborn besvarar Bodi Tolls fråga och berättar att miljö och samhällsbyggnadsnämnden under 2013 lyckades minska sänka sina budgeterade kapitalkostnader genom sänkta investeringskostnader.

20.57 Liselott Vahermägi berättar om sommarjobb och personaltäthet i kommunens skolor.

20.59 Rolf Åberg från Sorundanet ställer några frågor till Anna Ljungdell om kommunens olika fordringar och om Nynäshamnsbostäder.

21.05 Anna Ljungdell svarar på Rolf Åbergs frågor

21.13 När revisionsberättelsen och ansvarsfrihetsfrågan ska fastställas måste alla jäviga lämna sina platser. Innan tillgängliga ersättare är på plats blir lokalen väldigt tom

20140409-211505.jpg

21.15 våra två gamla kommunalråd, Ilija Batljan och Leif Stenquist har idag inga kommunala uppdrag och får därför sitta kvar.

20140409-211719.jpg

21.20 Ilija Batljan önskar bättre underlag från revisionen.

21.22 kommunstyrelsen och övriga nämnder beviljas ansvarsfrihet.

21.28 Årsredovisningen godkänns

21.29 Övriga punkter godkänns utan vidare diskussion

21.30 Tommy Söderblom (S) väljs till ny ordförande för Nynäshamnsbostäder

21.32 Efter detta 2,5 timme långa sammanträde för kommunfullmäktige Nynäshamn avslutas sammanträdet