Lagstadga rätten till mer resurser åt utsatta skolor

Skola och förskola

Alla elever är olika, med olika erfarenheter, bakgrund och förutsättningar. Oavsett detta ska den svenska skolan präglas av höga förväntningar på varje enskild elev och ge individuellt stöd och resurser där det behövs för att de ska lyckas med skolresultatet. Men där är vi inte idag.

I en skola som under de senaste decennierna har präglats av den felaktiga inställningen att eleven lär sig mest genom att arbeta på egen hand har familjebakgrunden fått en stor betydelse för elevernas resultat. Elever med välutbildade föräldrar klarar sig ändå, men det är svårare för elever vars föräldrar har en annan utbildningsbakgrund. Elevernas bakgrund har betydelse för vilket stöd som behövs i skolan. Därför kan inte resurserna till skolorna fördelas utifrån ett givet schablonbelopp per elev. Elevgruppens sammansättning måste spela roll.

Folkpartiet vill att det ska skrivas in i skollagen att kommunerna ska fördela resurser utifrån socioekonomiska faktorer, så att det kan finnas fler lärare och speciallärare på de skolor där behoven är större. På så sätt ger vi alla barn och ungdomar en möjlighet att lyckas bättre i skolan och skapa sig ett liv med många valmöjligheter, oavsett vilken familj de är födda in i. Att skolan kommunaliserades har bidragit till att undergräva alla barns rätt till en likvärdig utbildning.

Det ska inte spela någon roll om man bor i Djursholm elle i Nynäshamn och det ska inte spela någon roll om man går på Svandammsskolan, Viaskolan eller Vanstaskolan. Varje elev har rätt till likvärdiga förutsättningar, oavsett var eleven bor. Folkpartiet vill därför att huvudmannaskapet för den offentliga grund- och gymnasieskolan ska vara statlig.

Kaisa Persson (FP) Vice ordf. Barn- och utbildningsnämnden Nynäshamn