Rapport från beslut i kommunfullmäktige mars 2014

Nyheter

19.00 Folkpartiet Nynäshamns fullmäktigegrupp är på plats i stolarna och uppropet börjar

20140312-195016.jpg

19.10 Kvällens möte inleds med interpellationsbehandling. Daniel Adborn (FP) svarar på en interpellation från Sorundanet och redogör för kommunens och andra aktörers arbete för att garantera en god miljö i Stora Vika.

image

19.26 Debatten fortsätter med den andra interpellationen. Även denna från Sorundanet och den handlar om Nynäshamnsbostäder.

19.41  Nu den tredje interpellationen. Denna gång handlar det om e-böcker på Nynäshamns kommuns bibliotek.

19.45  Nu börjar debatten kring Nynäshamns VA-utvecklingsplan. Daniel Adborn inleder med att redogöra för syfte och arbetet med framtagandet av planen.

20140312-194737.jpg

19.57 Sorundanet har varit uppe i talarstolen men ännu inte kommit med något yrkande. Centerpartiet yrkar på återremiss i ärendet för att utreda fler möjligheter och alternativ.

19.59 Daniel Adborn informerar om att kommunens förvaltning har tittat på en mängd olika alternativ på uppdrag av kommunfullmäktige och det förlag som nu ligger är det som de anser är det bästa. En av de främsta skälen för ett utbyggt VA-nät är att detta innebär en stor miljönytta för Nynäshamns kommun.

20.04 Daniel Adborn berättar att med denna plan så ökar möjligheterna till tomtavstyckningar och utbyggnation för de som vill.

20.07 Även Miljöpartiet i Nynäshamn yrkar påsen återremiss.

20.08 Helen Sellström Edberg (S) är, som boende i en av de fastigheter som omfattas av planen väldigt positiv till utbyggnaden och yrkar därför bifall.

20.10 Daniel Adborn berättar att denna plan säkerställer en god kvalitét på kommunens dricksvatten, viktigt för framtida utveckling av Nynäshamns kommun.

20.11 Leif Stenquist berättar att det i Nynäshamns kommun finns ca. 3000 enskilda avlopp, upp emot 80% av dessa är idag otjänliga. Därför behövs en utbyggnad av VA-nätet.

20.12 Bodil Toll och Moderaterna i Nynäshamn yrkar även de bifall till förslaget.

20.15 Sorundanet ställer sig kritiska till planen då ökad befolkning i kommunens ytterområden innebär ökade belastningar på infrastrukturen.

20.17 Daniel Adborn berättar att kommunen idag tvingats hålla tillbaka invånare som vill bli permanentboende i kommunens ytterområden. Detta är beklagligt då vi i Folkpartiet vill att man ska kunna bo och leva i hela kommunen. Därför är planen viktig!

20.20 Kommunfullmäktige tar 10 min paus

20.31 Ola Hägg påpekar att ett större nät istället för fler små ger ökade möjligheter att samla kompetenser för exempelvis provtagning mm.

20.32 Även Vänsterpartiet i Nynäshamn yrkar bifall till förslaget.

20.41 Lena Dafgård och Sorundanet yrkar på en återremiss.

20.43 Harry Bouveng (M) säger att han i grunden är liberal. Det är givetvis trevligt tycker vi i Folkpartiet och önskar honom välkommen i klubben!

20.48 För att minska övergödningen i bland annat Fitunaån och Grindsjön så krävs dessa anslutningar. Då kan kommunen ta ansvaret och rena vattnet i Alhagen och enskilda fastighetsägare slipper dyra och enskilda lösningar. Man ska kunna spola och vara glad varje gång!

20.55 Dick Larsson och Daniel Adborn har ett replikskifte kring övergödning. Daniel påminner om att övergödningen och algblomningen i Nynäshamns gästhamn var ett väldigt tydligt problem för bara ett par år sedan.

21.06 Dick Larsson från Centerpartiet i Nynäshamn riktar massiv kritik som spänner över både avlopp och klädköp mot förslaget.

21.08 Daniel Adborn berömmer Dick Larssons engagemang i frågan och påpekar att problemet är att detta engagemang och vilja att designa egna avloppsreningsverk tyvärr inte finns hos alla. Därför krävs denna VA-utbyggnad. Vi ger oss inte, för en god utveckling krävs en god miljö!

21.10 VA-planen går till omröstning. Ordförande finner bifall men votering är begärd och ska genomföras.

21.12 Med 34 ja-röster mot 5 nej-röster bifaller kommunfullmäktige förslaget.

21.13 Punkt 42 bifalls under stor enighet.

21.15 Nu diskuteras avskrivning av fordran avseende restaurang Kroken.

21.20 Vi anser att Kroken är oerhört viktig för turismen i Nynäshamn och för gästhamnen. Därför är det viktigt att vi möjliggör för en ny krögare att driva verksamhet där till sommaren. Det tycker resten av kommunfullmäktige också och förslaget bifalls.

21.24 Ordförande Tommy Söderblom informerar om de avsägelser som skett i de olika nämnderna. Folkpartiet i Nynäshamn vill tacka dessa ledamöter för den tid och de engagemang de lagt ner i vår kommun.

21.26 Mötet avslutas.